اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی ترکیه

ترکیه – آنتالیا

شرایط آب و هوایی آنتالیا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۱۵°C
۵°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۱۶°C
۶°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۱۷°C
۷°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۲۱°C
۱۱°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه می
۲۶°C
۱۶°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۰°C
۲۰°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۳°C
۲۳°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۲°C
۲۲°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۰°C
۱۹°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۲۶°C
۱۶°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۲۰°C
۱۱°C
آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۱۶°C
۶°C

ترکیه – بدروم

شرایط آب و هوایی بدروم در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۸°C
۲°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۱۰°C
۳°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۱۱°C
۳°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۱۶°C
۸°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه می
۲۲°C
۱۲°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۲۵°C
۱۷°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۲۹°C
۲۲°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۲۸°C
۲۰°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۲۵°C
۱۸°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۱۹°C
۱۳°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۱۴°C
۸°C
بدروم شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۱۰°C
۵°C

ترکیه – استانبول

شرایط آب و هوایی استانبول در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۸°C
۲°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۹°C
۳°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۱۱°C
۳°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۱۶°C
۸°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه می
۲۱°C
۱۲°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۲۵°C
۱۷°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۲۹°C
۲۱°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۲۸°C
۲۰°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۲۵°C
۱۸°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۱۹°C
۱۲°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۱۴°C
۸°C
استانبول شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۱۰°C
۵°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی هند

هندوستان – گوا

شرایط آب و هوایی گوا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
گوا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۲°C
۱۹°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۲°C
۱۷°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۲°C
۲۳°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۳°C
۲۵°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۳°C
۲۷°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۱°C
۲۵°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۲۹°C
۲۴°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۲۹°C
۲۴°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۲۹°C
۲۳°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۱°C
۲۳°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۳°C
۲۲°C
گوا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۲°C
۲۰°C

هندوستان – جیپور

شرایط آب و هوایی جیپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۲°C
۸°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۶°C
۱۱°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۱°C
۱۶°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۷°C
۲۱°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه می
۴۰°C
۲۵°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۹°C
۲۷°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۴°C
۲۵°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۲°C
۲۴°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۳°C
۲۳°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۳°C
۱۹°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۲۹°C
۱۳°C
جیپور شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۲۴°C
۹°C

هندوستان – بمبئی

شرایط آب و هوایی بمبئی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۹°C
۱۹°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۹°C
۲۰°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۱°C
۲۲°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۲°C
۲۵°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۳°C
۲۷°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۲°C
۲۶°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۰°C
۲۵°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۲۹°C
۲۴°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۰°C
۲۴°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۲°C
۲۴°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۳°C
۲۳°C
بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۱°C
۲۱°C

هندوستان – دهلی

شرایط آب و هوایی دهلی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۰°C
۸°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۴°C
۱۱°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۲۹°C
۱۵°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۶°C
۲۱°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۹°C
۲۸°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۵°C
۲۶°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۴°C
۲۶°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۳°C
۲۵°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۲°C
۲۴°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۲°C
۱۸°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۲۷°C
۱۲°C
دهلی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۲۲°C
۷°C

هندوستان – آگرا

شرایط آب و هوایی آگرا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۱°C
۷°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۳°C
۱۰°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۲۹°C
۱۵°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۶°C
۲۱°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۹°C
۲۶°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۸°C
۲۸°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۴°C
۲۷°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۳°C
۲۶°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۴°C
۲۴°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۳°C
۱۹°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۲۸°C
۱۳°C
آگرا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۲۳°C
۸°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی تایلند

تایلند – پوکت

شرایط آب و هوایی پوکت در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۱°C
۲۳°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۲°C
۲۳°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۳°C
۲۴°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۳°C
۲۵°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۱°C
۲۵°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۱°C
۲۶°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۱°C
۲۵°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۰°C
۲۶°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۲۹°C
۲۴°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۰°C
۲۴°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۰°C
۲۴°C
پوکت شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۱°C
۲۳°C

تایلند – بانکوک

شرایط آب و هوایی بانکوک در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۱°C
۲۴°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۳°C
۲۴°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۴°C
۲۵°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۶°C
۲۵°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۵°C
۲۶°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۵°C
۲۶°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۵°C
۲۶°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۴°C
۲۵°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۳°C
۲۵°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۳°C
۲۵°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۲°C
۲۴°C
بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۱°C
۲۳°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی امارات

امارات – ابوظبی

شرایط آب و هوایی ابوظبی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۲°C
۱۳°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۴°C
۱۴°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۲۷°C
۱۷°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۲°C
۲۰°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۷°C
۲۳°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۸°C
۲۶°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۴۱°C
۲۸°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۴۰°C
۲۹°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۹°C
۲۶°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۵°C
۲۲°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۰°C
۱۸°C
ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۲۵°C
۱۵°C

امارات – دبی

شرایط آب و هوایی دبی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۳°C
۱۴°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۳°C
۱۵°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۲۷°C
۱۷°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۱°C
۲۱°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۶°C
۲۴°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۸°C
۲۷°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۹°C
۲۹°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۹°C
۳۰°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۸°C
۲۷°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۴°C
۲۳°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۰°C
۱۹°C
دبی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۲۵°C
۱۶°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی مالزی

مالزی – کوالالامپور

شرایط آب و هوایی کوالالامپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۲°C
۲۲°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۳°C
۲۲°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۳°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۳°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۳°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۳°C
۲۲°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۲°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۲°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۲°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۲°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۲°C
۲۳°C
کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۲°C
۲۲°C

مالزی – پنانگ

شرایط آب و هوایی پنانگ در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۱°C
۲۱°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۲°C
۲۱°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۲°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۲°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۲°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۲°C
۲۱°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۱°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۱°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۱°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۱°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۱°C
۲۲°C
پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۱°C
۲۱°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی اندونزی

اندونزی – بالی

شرایط آب و هوایی بالی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۳۰°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۳۰°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۱°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۱°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۰°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۲۹°C
۲۵°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۲۸°C
۲۴°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۲۸°C
۲۴°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۲۹°C
۲۴°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۰°C
۲۵°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۱°C
۲۶°C
بالی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۰°C
۲۶°C

اندونزی – جاکارتا

شرایط آب و هوایی جاکارتا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه
۲۸°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه
۲۹°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ
۳۰°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
۳۱°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه می
۳۱°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه ژون
۳۱°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه جولای
۳۱°C
۲۳°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست
۳۱°C
۲۳°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر
۳۲°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
۳۲°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر
۳۱°C
۲۴°C
جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
۳۰°C
۲۴°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای توریستی استرالیا

استرالیا – سیدنی

شرایط آب و هوایی سیدنی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه January
۳۰°C
۲۱°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه February
۳۰°C
۲۰°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه March
۲۶°C
۱۸°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه April
۲۳°C
۱۶°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه May
۲۰°C
۱۲°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه June
۱۷°C
۹°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه July
۱۶°C
۸°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه August
۱۷°C
۹°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه September
۲۰°C
۱۱°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه October
۲۲°C
۱۳°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه November
۲۶°C
۱۶°C
سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه December
۲۹°C
۲۰°C

استرالیا – ملبورن

شرایط آب و هوایی ملبورن در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه January
۲۶°C
۱۴°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه February
۲۶°C
۱۴°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه March
۲۴°C
۱۳°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه April
۲۰°C
۱۱°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه May
۱۷°C
۸°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه June
۱۴°C
۷°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه July
۱۳°C
۶°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه August
۱۵°C
۷°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه September
۱۷°C
۸°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه October
۲۰°C
۹°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه November
۲۲°C
۱۱°C
ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه December
۲۴°C
۱۳°C

اطلاعات آب و هوای شهرهایتوریستی سنگاپور

سنگاپور – شهر سنگاپور

شرایط آب و هوایی سنگاپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه January
۲۹°C
۲۳°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه February
۳۱°C
۲۳°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه March
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه April
۳۲°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه May
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه June
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه July
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه August
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه September
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه October
۳۱°C
۲۴°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه November
۳۰°C
۲۳°C
سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه December
۲۹°C
۲۳°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای وریستی قبرس

قبرس – لارناکا

شرایط آب و هوایی لارناکا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه January
۱۶°C
۷°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه February
۱۷°C
۶°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه March
۱۸°C
۸°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه April
۲۲°C
۱۱°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه May
۲۶°C
۱۶°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه June
۳۰°C
۲۰°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه July
۳۲°C
۲۲°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه August
۳۲°C
۲۲°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه September
۳۰°C
۲۰°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه October
۲۷°C
۱۶°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه November
۲۲°C
۱۲°C
لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه December
۱۸°C
۸°C

قبرس – نیکوزیا

شرایط آب و هوایی نیکوزیا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه January
۱۴°C
۵°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه February
۱۵°C
۵°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه March
۱۸°C
۷°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه April
۲۳°C
۱۰°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه May
۲۹°C
۱۵°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه June
۳۲°C
۱۹°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه July
۳۵°C
۲۱°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه August
۳۵°C
۲۱°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه September
۳۲°C
۱۸°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه October
۲۷°C
۱۵°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه November
۲۰°C
۱۰°C
نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه December
۱۶°C
۶°C

قبرس -گیرنه

شرایط آب و هوایی گیرنه در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه January
۱۴°C
۶°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه February
۱۵°C
۶°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه March
۱۸°C
۷°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه April
۲۲°C
۱۰°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه May
۲۸°C
۱۵°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه June
۳۱°C
۱۹°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه July
۳۲°C
۲۱°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه August
۳۳°C
۲۲°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه September
۳۲°C
۱۸°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه October
۲۶°C
۱۵°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه November
۲۱°C
۱۰°C
گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه December
۱۷°C
۷°C

 

هواپیمایی طلوع یاران سفر خوشی برایتان آرزومند است .
آدرس : خوزستان – دزفول – خیابان شریعتی – تقاطع خیابان حافظ – شماره ۱۰۷
تلفنهای تماس : ۲۲۴۰۰۴۰ – ۰۶۴۱       ۲۲۴۰۳۹۹ – ۰۶۴۱
فکس : ۲۲۲۵۴۰۰ –۰۶۴۱