اسلایدر تصاویر

اطلاعات جغرافیایی و گردشگری

این روستا در۲۵ کیلومتری نیمروزباختری شهرستان ازنا در یکی ازدامنه های سرسبزاشترانکوه قراردارد. برای رسیدن به آن باید ازمیدان راه آهن ازنا به سوی باختر رفته و باگذراز روستاهای گرجی، دره تخت، نصرت آباد و سیاوش آباد به روستای کمندان رسید.
روستای کمندان دارای جاذبه های بصری طبیعی بینظیر و فراوانی میباشد.